Διαφημιζόμενοι

Δικαιώματα (αμοιβή) συμβολαιογράφων

Το κράτος ορίζει τα δικαιώματα (αμοιβή) που πρέπει να λάβει κάθε συμβολαιογράφος ανάλογα με την πράξη που θα συντάξει.  Στις πάγιες πράξεις που είναι πράξεις όπως πληρεξούσια, δηλωτικά θέσης στάθμευσης, καταθέσεις εγγράφων κλπ. η αμοιβή τους ορίζεται ανάλογα με τα φύλλα που καταλαμβάνει η πράξη ενώ στις αναλογικές πράξεις  όπως γονικές παροχές, δωρεές, αγοραπωλησίες κλπ. η αμοιβή τους εξαρτάται από την αξία που θα έχει το ακίνητο που μεταβιβάζεται, είτε αυτή είναι αντικειμενική αξία είτε η αξία αυτή προσδιορίζεται με άλλο τρόπο.  Ειδικά δε στις αγοραπωλησίες, εξαρτάται αν το τίμημα που θα δηλωθεί στο συμβόλαιο είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας.  Η αμοιβή των συμβολαιογράφων θα υπολογιστεί στο μεγαλύτερο εκ των δύο, είτε αυτό είναι το τίμημα είτε η αντικειμενική αξία.  Στο άρθρο μας αυτό θα δείτε με ποιό ακριβώς τρόπο υπολογίζεται η αμοιβή τους ώστε όταν επισκεφθείτε κάποιον συμβολαιογράφο να είστε προετοιμασμένοι πόση αμοιβή (περίπου) θα σας ζητήσει.  

ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Συνηθισμένες πράξεις όπως διανομές ακινήτων, γονικες παροχές, δωρεές εν ζωή, αγοραπωλησίες ακινήτων κ.α. υπολογίζονται ως εξής:
Για ποσό έως 120.000 ευρώ ποσοστό 0,80% (μειώθηκε από 1% βάσει του ΦΕΚ 2170/9-10-15 τεύχος Β)
Για ποσό 120.000,01-380.000 ευρώ ποσοστό 0,70%
Για ποσό 380.000,01-2.000.000 ευρώ ποσοστό 0,65%
Για ποσό 2.000.000,01-5.000.000 ευρώ ποσοστό 0,55%
Για ποσό  5.000.000,01-8.000.000 ευρώ ποσοστό 0,50%
Για ποσό 8.000.000,01-10.000.000 ευρώ ποσοστό 0,40%
Για ποσό 10.000.000,01-12.000.000 ευρώ ποσοστό 0,30%
Για ποσό 12.000.000,01-20.000.000 ευρώ ποσοστό 0,25%
Επιπλέον των ανωτέρω δικαιούται να λάβει πάγιο ποσό 20 ευρώ.
Επιπλέον της ως άνω αναλογικής αμοιβής ο συμβολαιογράφος δικαιούται για κάθε πρόσθετο (Β) φύλλο της πράξεως πέντε (5) ευρώ και για κάθε φύλλο αντιγράφου αυτής εφόσον τα αντίγραφα αυτά εκδίδονται αμέσως μετά την κατάρτιση της πράξεως, τέσσερα (4) ευρώ.  Επίσης για τη συμπλήρωση κάθε δήλωσης φόρου καθώς και για κάθε φύλλο αντικειμενικής αξίας ο συμβολαιογράφος δικαιούται δέκα (10) ευρώ.  Όλες οι ανωτέρω αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% οπότε για να βρείτε την τελική αμοιβή πρέπει να προσθέσετε και τον ΦΠΑ.  Παράδειγμα: συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου 100.000 ευρώ έχει αμοιβή συμβολαιογράφου 100000 Χ 0,80% = 800 ευρώ + 20 ευρώ πάγιο + ΦΠΑ 24% χωρίς να συνυπολογίσουμε τυχόν Β φύλλα, αντίγραφα και λοιπά έξοδα που μπορεί να χρεώσει όπως περίληψη μεταγραφής, φύλλα υπολογισμού, δήλωση φόρου αγοραπωλησίας κ.α
Αναλογικές πράξεις που υπολογίζονται τα δικαιώματα πρωτοτύπου με διαφορετικό τρόπο είναι 

α) Για κάθε ενέργεια πλειστηριασμού η αναλογική αμοιβή, που καταβάλλεται από τον τελευταίο υπερθεματιστή, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα (12,00) ευρώ, ούτε μεγαλύτερη των ογδόντα (80,00) ευρώ. Σε περίπτωση κατακυρώσεως με την ίδια έκθεση πλειστηριασμού διαφόρων ακινήτων σε περισσότερους από έναν υπερθεματιστές καταβάλλεται από τον καθένα χωριστή αμοιβή, που υπολογίζεται με βάση το οικείο πλειστηρίασμα.

β) Για τη σύνταξη απογραφής η αναλογική αμοιβή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των οκτώ (8,00) ευρώ και ανώτερη των πενήντα (50,00) ευρώ. Ο υπολογισμός της αμοιβής αυτής γίνεται επί του ποσού του ενεργητικού, που απομένει μετά την αφαίρεση των αποδεδειγμένων χρεών.

γ) Για κάθε πράξη κατάρτισης καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας η αναλογική αμοιβή δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τετρακόσια ογδόντα (480,00) ευρώ.

δ) Για τα προσύμφωνα με αρραβώνα ή με καταβολή τιμήματος μέχρι την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου η αναλογική αμοιβή υπολογίζεται με βάση το ποσό που καταβλήθηκε κατά την υπογραφή του προσυμφώνου και το ποσό που θα καταβληθεί μέχρι την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. Η αναλογική αυτή αμοιβή συμψηφίζεται κατά τη κατάρτιση του οριστικού συμβολαίου, εφόσον αυτό συντάσσεται εμπρόθεσμα σε εκτέλεση του προσυμφώνου.

ε) Για τη σύνταξη πράξεων, που αφορούν εξόφληση απαίτησης ή διόρθωση, τροποποίηση ή επανάληψη συμβολαίου, οφείλεται αναλογική αμοιβή, αν για την απαίτηση που εξοφλείται ή για το συμβόλαιο που διορθώνεται, τροποποιείται ή επαναλαμβάνεται δεν έχουν εισπραχθεί αναλογικά δικαιώματα συμβολαιογράφου, άλλως οφείλονται πάγια δικαιώματα.

 
ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Για κάθε πάγια πράξη η αμοιβή του συμβολαιογράφου ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ για το πρώτο φύλλο και σε έξι (6) ευρώ για κάθε πρόσθετο φύλλο.  Π.χ. ένα πληρεξούσιο 3 φύλλων έχει κόστος 20+6+6=32 ευρώ.  Στην αμοιβή αυτή δεν συμπεριλαμβάνει ο ΦΠΑ 24%.  Επίσης κάθε φύλλο αντιγράφου κοστίζει 5 ευρώ οπότε αν στο ανωτέρω παράδειγμα του πληρεξουσίου των 3 φύλλων πάρουμε ένα αντίγραφο τότε το αντίγραφο κοστίζει 15 ευρώ + ΦΠΑ.  Αν πάρουμε 2 αντίγραφα τότε 30 ευρώ + ΦΠΑ κ.ο.κ.

Πλην των άνω πράξεων υπάρχουν και εξαιρούμενες  πάγιες πράξεις στις οποίες τα δικαιώματα πρωτοτύπου υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο (δείτε ΦΕΚ 1487/2009 τεύχος Β και ΦΕΚ 13/2012 τεύχος Β).  Αυτές είναι: 

α) Για κάθε πράξη αναστολής, αναβολής ή ματαίωσης του πλειστηριασμού είκοσι (20,00) ευρώ για την πρώτη και δέκα (10,00) ευρώ για κάθε μεταγενέστερη.

β) Για τη σύνταξη πίνακα κατάταξης δέκα έως εξήντα (10,00-60,00) ευρώ.

γ) Για τη σύνταξη δημόσιας διαθήκης οκτώ έως ογδόντα (8,00-80,00) ευρώ.

δ) Για την κατάθεση μυστικής διαθήκης τέσσερα έως είκοσι (4,00-20,00) ευρώ.

ε) Για τη δημοσίευση κάθε διαθήκης, δημόσιας ή μυστικής ή ιδιόγραφης δώδεκα (12,00) ευρώ.

στ) Για τη σύνταξη πράξεων συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας ή κανονισμού πολυκατοικίας τέσσερα έως ογδόντα (4,00-80,00) ευρώ.

ζ) Για τη σύνταξη πράξεων δηλώσεως αποδοχής κληρονομίας ή κληροδοσίας τέσσερα έως σαράντα (4,00-40,00) ευρώ.

η) Για τα πληρεξούσια που αφορούν τη λήψη συντάξεων, μερίσματος και κάθε άλλου ποσού που καταβάλλεται από τα κάθε είδους Ταμεία, Ιδρύματα και Οργανισμούς Πρόνοιας ή Ασφαλίσεως τέσσερα (4,00) ευρώ.

θ) Για τα διαμαρτυρικά τρία (3,00) ευρώ.

ι) Για την παράσταση σε Γενική Συνέλευση Ανώνυμης Εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή για την παράσταση σε κληρώσεις κάθε μορφής σαράντα (40,00) ευρώ και

ια) Για την επικύρωση υπογραφής, στις περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται ρητά από το νόμο, πέντε (5,00) Ευρώ.

Εκτός των δικαιωμάτων που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, ο κάθε συμβολαιογράφος έχει και τα εξής δικαιώματα: 

α) Για κάθε πρόσθετο φύλλο των πράξεων και για κάθε φύλλο των περιλήψεων που καταρτίζει έξι (6,00) ευρώ. Ειδικώς για κάθε πρόσθετο φύλλο των διαμαρτυρικών και των πληρεξουσίων της παραγράφου η) που αναφέρεται ανωτέρω η αμοιβή ορίζεται σε δύο (2,00) ευρώ.

β) Για κάθε φύλλο των αντιγράφων των πράξεων ή άλλων εγγράφων που εκδίδει πέντε (5,00) ευρώ (το αναφέραμε ανωτέρω).

γ) Για την έκδοση απογράφου δώδεκα (12,00) ευρώ.

δ) Για κάθε πράξη που συντάσσει κατόπιν αιτήσεως των συμβαλλομένων εκτός του γραφείου του δέκα (10,00) ευρώ και για τις εκτός του Δήμου ή της Κοινότητας της έδρας του δέκα πέντε (15,00) ευρώ, ως κατ΄ αποκοπή αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων μετάβασης και επιστροφής. Την ίδια κατ΄ αποκοπή αποζημίωση δικαιούται κατά περίπτωση και για κάθε κατάθεση εγγράφων στα υποθηκοφυλακεία, που γίνεται με επιμέλειά του και μόνον ύστερα από αίτηση των συμβαλλομένων, εφόσον ο ίδιος ο συμβολαιογράφος δεν ασκεί τα καθήκοντα του υποθηκοφύλακα.

ε) Για κάθε δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων ή δήλωση φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής καθώς και για κάθε φύλλο αντικειμενικού προσδιορισμού που καταρτίζει δέκα (10,00) ευρώ (το αναφέραμε ανωτέρω).

στ) O συμβολαιογράφος δικαιούται να πάρει το μισό της νόμιμης αμοιβής για το συμβόλαιο ή την πράξη που συνέταξε ύστερα από εντολή των δικαιοπρακτούντων, το οποίο όμως δεν υπογράφηκε από υπαιτιότητα οποιουδήποτε από αυτούς. Υπόχρεος για την πληρωμή είναι αυτός που έδωσε την εντολή για τη σύνταξή τους. Τα δικαιώματα αυτά δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε οποιαδήποτε περίπτωση τα πεντακόσια (500,00) ευρώ.

ζ) Για την παροχή συμβουλών ή οδηγιών που δίνει στα πλαίσια των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων του τριάντα ευρώ (30,00) ανά ώρα απασχόλησης. Σε περίπτωση που επακολουθήσει υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης σε σχέση με συμβουλές που παρασχέθηκαν, δεν οφείλεται ιδιαίτερη αμοιβή γι΄ αυτές, η αμοιβή δε, που τυχόν καταβλήθηκε, συμψηφίζεται με εκείνη που προβλέπεται για την πράξη.