Διαφημιζόμενοι

arxikhpoioi-eimastehelpprosdiorismos-antikeimenikhs-aksiasreal-estate-newsepikoinonia

 

 Real Estate News

Φίλτρο Άρθρων

Γράψτε τι ακριβώς ψάχνετε και πατήστε το ENTER.

 

λίστα απαιτούμενων στοιχείων για αποδοχή κληρονομιάς

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΛΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Στοιχεία θανόντος: ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημνια θανάτου, τόπος γέννησης, τόπος θανάτου, δ/νση κατοικίας όσο ζούσε

Αν υπήρχε διαθήκη: ημερομηνία δημοσίευσης της και υπηρεσία στην οποία έγινε δημοσίευση της,  ημ/νια σύνταξης της από τον θανόντα

Κληρονόμοι: ΑΦΜ, ονομ/μο, πατρώνυμο, δ/νση κατοικίας, ημερ/νια γέννησης , ΔΟΥ που ανήκει,  συγγένεια με τον θανόντα

Στοιχεία ακινήτων: πλήρης περιγραφή των ακινήτων που κληρονομούνται , ξεκινώντας απο το αν κάθε ακίνητο βρίσκεται 

εντός ή εκτός σχεδίου / οικισμού, για τι ακίνητο πρόκειται (οικόπεδο, κατοικία, κατάστημα κλπ) παλαιότητα αν πρόκειται για κτίσμα

τετραγωνικά μέτρα , (σίγουρα θα χρειαστεί να μας στείλετε σχετικά έγγραφα που να απεικονίζουν περιγραφή όπως π.χ.. Ε9 

τίτλους κτήσεως θανόντος αν υπάρχουν, τυχόν μέτρηση που έγινε από μηχανικό κλπ)

Έγγραφα που πρέπει να αποσταλούν με email: ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών , πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, αντίγραφο της διαθήκης - αν υπάρχει - αφού έχει ήδη δημοσιευτεί στην αρμόδια υπηρεσία, Ε9 θανόντος, τίτλους κτήσης αν υπάρχουν, τοπογραφικά/κατόψεις αν υπάρχουν

Σας φτιάχνουμε τη δήλωση κληρονομιάς σε χρόνο dt και σας τη στέλνουμε με email για να την προωθήσετε στην εφορία ή στον συμβ/φου που θα συνεχίσει τη διαδικασία.

Δείτε τις νέες αντικειμενικές αξίες που θα ισχύσουν από το 2022

Στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για τις νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι εν λόγω απόφαση θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2022. Πάντως, από τις 10.216 τιμές ζωνών, οι 2.122 μειώνονται ,οι 4.302 μένουν σταθερές, οι 3.792 αυξάνονται.

 

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης των τιμών ζώνης και ανάλογα με την κατηγορία της ζώνης, οι ζώνες κατανέμονται στις παλαιές (υφιστάμενες) και στις νέες (νέες εντάξεις και επεκτάσεις).

 

Για το σύνολο της επικράτειας η εικόνα για τις νέες τιμές ζώνης είναι γενικά ανοδική: στο +8%

 

 -στο 55% του συνόλου των ζωνών οι αξίες αυξάνονται με την κατά μέσο όρο αύξηση στο 19,5%

 

 -στο 21% του συνόλου των ζωνών καταγράφεται μείωση με μέσο όρο μείωσης 14,76%

 

 -στο 24% του συνόλου των ζωνών παραμένουν αμετάβλητες.

 

 – Στις 133 νέες εντάξεις οι τιμές ζώνης αυξάνονται 41% κατά μέσο όρο

 

Στις 3.478 νέες περιοχές που αποκτούν για πρώτη φορά αντικειμενικές αξίες η εικόνα είναι η εξής:

 

 – για το 40% υπάρχουν αυξήσεις 26% κατά μέσο όρο

 

 – για το 44% προκύπτουν μειώσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τιμή ζώνη της δικής σας περιοχής μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ  2375/7-6-2021 

 

Ηλεκτρονική δήλωση ΦΜΑ - δημοσιεύθηκε η απόφαση - υποχρεωτική από 1 Ιουνίου 2021

Με την απόφαση Αριθμ. Α. 1031 παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων «Δήλωση Φ.Μ.Α.».

Ειδικότερα με την απόφαση γνωστοποιούνται τα εξής:

1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων (δηλώσεις Φ.Μ.Α.) για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου πώλησης, που αφορούν ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά επίσης υποβάλλονται και οι δηλώσεις για τη ματαίωση του συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο.

Συντάσσεται μία δήλωση ανά αγοραστή ανεξαρτήτως του αριθμού των πωλητών και των μεταβιβαζομένων ακινήτων. (Aυτό είναι θετικό διότι με το υπάρχον σύστημα πήγαινε μια δήλωση ανά αγοραστή ανά ακίνητο.  Τώρα αν ο ίδιος αγοραστής αγοράζει περισσότερα ακίνητα, μπορεί να υποβληθεί μια μόνο δήλωση και όχι τόσες όσες τα ακίνητα)

Δηλώσεις που αφορούν οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιβολής φόρου μεταβίβασης ακινήτων, επανάληψη ή διόρθωση συμβολαίου καθώς και πώληση ακινήτου σε εκτέλεση προσυμφώνου υποβάλλονται σε έντυπη μορφή με τη διαδικασία που καθορίζεται με την υπό στοιχεία Α. 1137/2020 (Β’ 2423) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης Φ.Μ.Α. λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας, η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. μετά από αίτηση των υπόχρεων σε δήλωση και απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Α.Α.Δ.Ε.

2. Η δήλωση Φ.Μ.Α. συμπληρώνεται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη και υποβάλλεται από τους συμβαλλομένους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η δήλωση συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, η υποβολή αυτής από τους συμβαλλομένους συνεπάγεται την αποδοχή του περιεχομένου της και την ακρίβεια των δηλουμένων από αυτούς. Εφόσον ζητείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας, η υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α. έχει για τον αγοραστή τις συνέπειες της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής.

3. Κατά την υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α. συμπληρώνονται όλα τα πεδία του υποδείγματος 1 . Με τη δήλωση υπολογίζονται  η αξία των ακινήτων, με τη συμπλήρωση των φύλλων υπολογισμού, των απαλλαγών και του οφειλόμενου φόρου και συνυποβάλλονται τα κατά περίπτωση νόμιμα δικαιολογητικά.

4. Με την υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α. εκδίδονται αμέσως η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου,  η οποία κοινοποιείται στον υπόχρεο σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4174/2013, και η ταυτότητα οφειλής. Μετά τη σύνταξη του μεταβιβαστικού συμβολαίου ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να καταχωρήσει τα στοιχεία αυτού και να το επισυνάψει στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή.

Με την υποβολή δήλωσης για τη ματαίωση συμβολαίου εντός έτους από την υποβολή της αρχικής εκδίδεται άμεσα ατομικό φύλλο έκπτωσης (Α.Φ.EΚ.).

5. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α. και ελέγχει την ακρίβεια των δηλούμενων και τη συνδρομή των προϋποθέσεων απαλλαγής μέσα σε 60 ημέρες από την υποβολή αυτής. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, ο φορολογούμενος καλείται από το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογουμένους για την υποβολή των επιπλέον ζητούμενων δικαιολογητικών εντός 5 εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 με τη διαδικασία που προβλέπεται στην Α.1137/2020.

6. Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται σε κάθε περίπτωση υποβολής δήλωσης φόρου μεταβίβασης είτε αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή.

7. Όλες οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων (είτε υποβάλλονται ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή) καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων Φ.Μ.Α.

8. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση προβλέπει διαφορετικά για τα οριζόμενα στην παρούσα.

9. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι και την 31η Μαΐου 2021 οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, για τις οποίες προβλέπει η παρούσα, δύνανται να υποβάλλονται χωρίς τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Από την 1η Ιουνίου 2021 η υποβολή των δηλώσεων Φ.Μ.Α. γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Taxheaven.gr

Ηλεκτρονική υποβολή για τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων

house and moneyΗλεκτρονικά θα μπορεί να υποβάλλεται η δήλωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων μέσω της νέας πλατφόρμας που θα ανοίξει στο Taxis τις προσεχείς ημέρες. Οσοι προχωρούν σε αγοραπωλησίες διαμερισμάτων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων θα διεκπεραιώνουν τις μεταβιβάσεις μέσω της νέας πλατφόρμας, χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στις εφορίες τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή θα είναι αρχικώς προαιρετική, έως τα τέλη Μαΐου, και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η υποχρεωτική εφαρμογή.  Με τη νέα διαδικασία καταργείται επί της ουσίας η χειρόγραφη συμπλήρωση των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων και των συνυποβαλλόμενων φύλλων υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, που σήμερα, εξαιτίας της πανδημίας, αποστέλλονται μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς στην αρμόδια εφορία. Οπως αναφέρουν από τη φορολογική διοίκηση, η διαδικασία μεταβίβασης θα ολοκληρώνεται στα γραφεία των συμβολαιογράφων, οι οποίοι θα συντάσσουν τη σχετική δήλωση και θα την υποβάλλουν για λογαριασμό των αγοραστών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της φορολογικής διοίκησης:

1. Ο συμβολαιογράφος θα συντάσσει ηλεκτρονικά τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) για κάθε αγοραστή και θα την υποβάλλει στη σχετική εφαρμογή για λογαριασμό των ενδιαφερομένων.

2. Η αξία για τον υπολογισμό του φόρου θα υπολογίζεται από τον συμβολαιογράφο όπως γίνεται και σήμερα. 

 

3. Ιδιαίτερα σημαντικό –και που οδήγησε και στη συμφωνία συμβολαιογράφων και φορολογικής διοίκησης– είναι ότι η ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα της δήλωσης και των συνυποβαλλόμενων φύλλων υπολογισμού αξίας αυτής θα ανήκει αποκλειστικά στους συμβαλλομένους, οι οποίοι και θα αποδέχονται το περιεχόμενο της δήλωσης.

4. Η υποβολή της δήλωσης του φόρου μεταβίβασης ακινήτων θα είναι υποχρεωτική από 1/6/2021.

Μετά τον ηλεκτρονικό έλεγχο, που θα διενεργείται αυτομάτως από το σύστημα, θα βεβαιώνεται ο φόρος που ενδεχομένως να προκύπτει (εκτός και εάν πρόκειται για πρώτη κατοικία) και θα εκδίδεται η ταυτότητα οφειλής για την καταβολή του.

Ο αγοραστής θα πρέπει να καταβάλει τον φόρο εφάπαξ με τη χρήση της ταυτότητας οφειλής είτε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας σε ηλεκτρονική εφαρμογή που υπάρχει στο σύστημα Taxisnet, είτε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα τράπεζας ή των ΕΛΤΑ, είτε μέσω e-banking. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία είναι η εξόφληση του οφειλόμενου φόρου.

 

Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να βάλει ένα τέλος στο βασίλειο της «χαρτούρας», επιχειρώντας η μεταβίβαση ενός ακινήτου να ξεκινάει και να τελειώνει στο γραφείο του συμβολαιογράφου, χωρίς επισκέψεις σε εφορίες, υποθηκοφυλακεία και όπου αλλού χρειάζεται σήμερα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αμέσως λοιπόν μετά την ενεργοποίηση της πλατφόρμας για τη δήλωση του φόρου μεταβίβασης θα ξεκινήσει και η πιλοτική λειτουργία, πιθανόν τον Απρίλιο, της εφαρμογής που θα οδηγήσει στην ψηφιακή μεταβίβαση ακινήτων. Παράλληλα, κατά το τρέχον έτος το σύνολο σχεδόν των υποθηκοφυλακείων θα μετεξελιχθούν σε κτηματολογικά γραφεία και θα διευρυνθεί το πλήθος των υπηρεσιών του κτηματολογίου που παρέχονται διαδικτυακά. Επίσης, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα προχωρήσει το έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων των υποθηκοφυλακείων.

Οπως προαναφέρθηκε, το σχέδιο της ψηφιακής μεταβίβασης ξεκινάει πιλοτικά και αμέσως μετά τον καλοκαίρι, που θα έχει γίνει και η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών και η επέκταση του συστήματος σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια, το μέτρο θα εφαρμοσθεί καθολικά. Με τη νέα πλατφόρμα που θα ανοίξει, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σήμερα για μια μεταβίβαση ακινήτου θα τα συλλέγει ηλεκτρονικά ο συμβολαιογράφος έπειτα από εξουσιοδότηση των δύο πλευρών.

kathimerini.gr

Που χρειάζεται η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου

Από 1 Ιανουαρίου 2021 η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Υποχρεωτική για τις οικοδομικές άδειες και τις μεταβιβάσεις ακινήτων

Για ένα μήνα, ως και την 31 Ιανουαρίου 2021, το νέο σύστημα θα λειτουργεί σε προαιρετική βάση, παράλληλα με την ισχύουσα σήμερα διαδικασία. Το διάστημα προσαρμογής διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση για τους μηχανικούς και την αποφυγή παύσης των δικαιοπραξιών.

Μετά την παρέλευση αυτού (από 1 Φεβρουαρίου 2020), η καταχώρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησία θα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και χωρίς χρέωση.

Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των αδειών τους, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους. Το νέο σύστημα εξασφαλίζει την αποδέσμευση της ταυτότητας του ακινήτου από τον μηχανικό που κάνει την αρχική καταχώρηση. Αποφεύγεται έτσι η ομηρία των ιδιοκτητών που έχει παρατηρηθεί ως σήμερα σε πλήθος διαδικασιών.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα είναι το τελευταίο βήμα της οριστικής τακτοποίησης των αυθαίρετων κτισμάτων τα οποία έχουν ενταχθεί στους σχετικούς νόμους. Μόνο με την απόκτησή της η τακτοποίηση θα θεωρείται ολοκληρωμένη.

Υποχρέωση για εισαγωγή στον θεσμό έχουν:

(α) τα νέα κτίρια και διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες,

(β) τα παλαιότερα κτίρια κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους.

Για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, βάσει του ν.4495/2017, τα κτίρια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Κατηγορία Ι:

α. Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ και κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες αυτών

β. Κτίρια συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες εκδηλώσεων, συνεδριακά κέντρα, κτίρια εκθέσεων), συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών, μουσείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σταθμών μετεπιβίβασης ΜΜΜ

γ. Πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία ή πλυντήρια αυτοκινήτων

δ. Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.

ε. Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

στ. Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας, βρεφοκομεία, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με αναπηρία

ζ. Καταστήματα κράτησης και ειδικά καταστήματα κράτησης νέων

Κατηγορία II:

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως χρήσης.

Για τα κτίρια της Κατηγορίας Ι, υπάρχει περιθώριο 5 ετών για την καταχώρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Για τα λοιπά κτίρια της Κατηγορίας II, η υποβολή γίνεται κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και η σχετική δήλωση προσαρτάται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο.

Ως χρήστες του πληροφοριακού συστήματος ορίζονται:

– Οι εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί
– Οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και οι εμπλεκόμενοι με τις σχετικές διαδικασίες υπάλληλοι των φορέων αυτών

Το πιστοποιητικό πληρότητας θα εκδίδεται από τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς και σε αυτό θα βεβαιώνεται με δήλωσή τους η συμπλήρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ταυτότητα.

Το πιστοποιητικό εκδίδεται για κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, έχει μοναδικό αριθμό και αναγράφει τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του οικοπέδου ή γηπέδου ή διηρημένης ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων, εκτός των ποινικών κυρώσεων, προβλέπεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Τα όρια των κυρώσεων διπλασιάζονται, εάν υπάρξει υποτροπή των παραβάσεων και εάν αυτές αφορούν σε οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προστατευόμενες περιοχές. 

Σχετικά:

Νόμος 4759/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 245/09.12.2020
Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 121 Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων – Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4495/2017

πηγή: odigostoupoliti.eu

Αλλαγές σε πολεοδομικό, χρήση γης και εκτός σχεδίου δόμηση

akinita entos sxediouΜέτρα πολεοδομικού και χωροταξικού χαρακτήρα με στόχο τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας αλλά και την διευκόλυνση των επενδυτικών σχεδίων με ξεκάθαρους κανόνες, σε ό,τι αφορά τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης αλλά και σημαντικές παρεμβάσεις στην εκτός σχεδίου δόμηση, περιλαμβάνει το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα δοθεί από αύριο σε δημόσια διαβούλευση.

Από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου ξεχωρίζουν, η απαγόρευση των οικοδομικών αδειών σε Μύκονο και Σαντορίνη για διάστημα 1,5 έτους μέχρι να εγκριθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός με σκοπό να μπει φρένο στην οικοδομική δραστηριότητα των κορεσμένων περιοχών και να υπάρξουν ξεκάθαροι κανόνες με βάση την φέρουσα ικανότητα των νησιών.

Διαβάστε περισσότερα: Αλλαγές σε πολεοδομικό, χρήση γης και εκτός σχεδίου δόμηση

Πάγωσαν οι μεταβιβάσεις ακινήτων λόγω ασφαλιστικής ενημερότητας

Mε την υπ’ αριθμόν 15435/913/16-4-2020 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 1559) καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης και το περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α. που απαιτείται, μεταξύ άλλων, και στα μεταβιβαστικά συμβόλαια.

Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση του άρθρο 1 της άνω Υπουργικής Απόφασης ορίζονται οι πράξεις (συμβολαιογραφικές κ.λ.π.) και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας [να σημειωθεί ότι, μεταξύ άλλων, διευρύνθηκε το υποκείμενο καταβολής  ασφαλιστικών εισφορών οικοδομικών έργων για άδειες που εκδόθηκαν  εντός της τελευταίας εικοσαετίας!!! Άντε τώρα να πιστέψεις ότι ο Ε.Φ.Κ.Α. τηρεί (και πως) τα σχετικά αρχεία. Μέχρι τώρα ήταν δεκαετία].

Και ενώ η ισχύς της απόφασης άρχεται από 1/5/2020 η ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. μέσω της οποίας θα εκδίδεται το παραπάνω αποδεικτικό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ.

Kαι σαν να μην έφτανε αυτό, σε συνέχεια της άνω υπουργικής απόφασης στις 12/5/2020 ο κ. Υπουργός εξέδωσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.18048/1027 απόφασή του με την οποία ρυθμίζεται η διαδικασία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Σημειωτέον ότι το περιεχόμενο μιας τέτοιας (αρνητικής δήλωσης) προβλέπεται ότι θα καταχωρείται στα επεξεργασμένα πληροφοριακά στοιχεία του e-Ε.Φ.Κ.Α. και μετά θα υπογράφεται το συμβόλαιο (ενώ μέχρι τώρα γίνονταν με απλή Υ.Δ. απευθυνόμενη στο συμβολαιογράφο).

Πάλι όμως η σχετική πλατφόρμα ΔΕΝ λειτουργεί.

Οι πολίτες και οι συμβολαιογράφοι που ήταν έτοιμοι, μετά την καραντίνα, να υπογράψουν τα σχετικά συμβόλαια είναι ανάστατοι.

Ας ελπίσουμε ότι θα πάρει και αυτό, όπως τόσα άλλα, παράταση εφαρμογής...

larissanet.gr

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Να οι περιοχές που εντάσσονται στο σύστημα αντικειμενικών αξιών
 2. Και ηλεκτρονικά η δήλωση πραγματικών τετραγωνικών στους Δήμους
 3. Πιο ακριβή από του χρόνου η τακτοποίηση αυθαιρέτου
 4. Αναδιαμόρφωση του πλαισίου των αντικειμενικών αξιών
 5. Το ΣτΕ ακυρώνει την ΠΟΛ 1113/2018 για τις τιμές εκκίνησης του προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων
 6. Οι μέσες τιμές ενοικίων ανά περιοχή
 7. Τι λέει το νέο νομοσχέδιο για τον ΕΝΦΙΑ
 8. Διευκρινίσεις από το Κτηματολόγιο για τη δήλωση ακινήτων
 9. Η τροπολογία για την τακτοποίηση αυθαιρέτων
 10. Νέος νόμος Κατσέλη (Προστασία πρώτης κατοικίας)
 11. Τα κριτήρια ένταξης στο νέο Νόμο Κατσέλη με ισχύ από 1/3/2019
 12. Τα βήματα για την υποβολή δήλωσης Κτηματολογίου
 13. Ξεκινά η υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο
 14. Παράταση της προστασίας πρώτης κατοικίας
 15. Θα παραμείνει η προστασία της πρώτης κατοικίας και το 2019
 16. Λήγει σύντομα η πρώτη φάση δήλωσης των αυθαιρέτων
 17. Μπορεί ένας πολίτης να αμφισβητήσει την αντικειμενική αξία του ακινήτου του;
 18. Εδώ θα βρείτε τις νέες τιμές ζώνης
 19. Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών
 20. Πότε θα αλλάξουν οι αντικειμενικές αξίες ΟΕΟ
 21. Η αγοραστική τάση των Ελλήνων
 22. Αύξηση αντικειμενικών αξιών στις περισσότερες περιοχές της χώρας
 23. Έρχονται αλλαγές στη φορολογία ακινήτων
 24. Αυτά είναι τα νέα τέλη Κτηματολογίου
 25. Ο τρόπος υπολογισμού της εμπορικής αξίας ακινήτων στους πλειστηριασμούς
 26. Φιάσκο η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών
 27. Αλλαγές στην έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 28. Εκτιμητές θα καθορίσουν τις νέες αντικειμενικές αξίες
 29. Αναστολή και για το 2018 στο φόρο υπεραξίας
 30. Πρόστιμο σε όσους έκτισαν οικοδομή χωρίς να φυτέψουν τον ακάλυπτο χώρο
 31. Αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες Φιλοθέης και Παρνασσού
 32. Φόρος υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων από 1η Ιανουαρίου
 33. Κλείνει το κτηματολόγιο σε 111 περιοχές της χώρας
 34. Αρχίζουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
 35. Ο νέος νόμος αυθαιρέτων με απλά λόγια
 36. Να οι πρώτες αλλαγές σε τιμές ζώνης
 37. Αυξήσεις και μειώσεις στις νέες αντικειμενικές αξίες
 38. Δείτε τα νέα παράβολα και πρόστιμα για τα αυθαίρετα
 39. Τι λέει ο καινούργιος νόμος αυθαιρέτων
 40. Λύση στα εξ αδιαιρέτου αγροτεμάχια με αυθαίρετο κτίσμα
 41. Ακίνητα από 11000 ευρώ
 42. Στη Βουλή ο υπολογισμός παλαιότητας ενός κτίσματος
 43. Δύσκολη η εξίσωση αντικειμενικών και εμπορικών αξιών
 44. SOS Επαναφορά του ΤΑΠ στις μεταβιβάσεις ακινήτων
 45. Η αντικειμενική αξία απαραίτητη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό
 46. Ποιες εργασίες και επισκευές δεν χρειάζονται πλέον ειδική άδεια
 47. Ξαναρχίζουν οι πλειστηριασμοί
 48. Μητρώο αξιών μεταβιβάσεων ακινήτων
 49. Ποιες παρανομίες τακτοποιούνται με 250 ευρώ
 50. Απαλλαγή Α κατοικίας λόγω κληρονομιάς ή γονικής παροχής και στους κατοίκους εξωτερικού